เกี่ยวกับเรา

 

วิชัย ออพติค เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคนๆ หนึ่งเมื่อย่างเข้าสู่วัย 40

พบปัญหาของสายตายาวสูงวัยหรือสายตายาวตามที่คนทั่วไปรู้จัก ที่ไม่

สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยแว่นสายตาสั้นที่สวมอยู่ตามปกติ ด้วยความใฝ่

รู้จนกระทั่งได้พบว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสายตา

ยาวตามวัยนั้นได้

 

การเข้าสู่สถานภาพนักศึกษาอีกครั้งที่สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเวลาสี่ปี ในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ หรือ

Doctor of Optometry program เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้อย่างแท้จริงตาม

มาตรฐานสากลทางด้านสายตาอย่างแท้จริง จึงเป็นความท้าทายที่ยิ่ง

ใหญ่และด้วยความมุ่งมั่น

 

นักทัศนมาตร หรือ Optometrist ถือเป็นสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีมานานนับร้อยปีในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จัดอยู่ใน

ระดับการแพทย์ปฐมภูมิที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการมองเห็น ในไทยเริ่มต้นเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Indiana university สหรัฐอเมริกา และเป็นไปตามประกาศ

ของกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องการอนุญาตให้บุคคลประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ยังไม่มีในประเทศ

ไทยและเป็นศาสตร์ที่มาจากต่างประเทศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

 

วิชัย ออพติค จึงเป็นร้านแว่นตาที่ดำเนินการโดยนักทัศนมาตรปริญญาที่ให้บริการ ตรวจ วัด วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทางสายตาตาม

มาตรฐานทางวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ในระดับสากล และได้รับหนังสืออนุญาตให้ใบประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ที่

ทม. 76/2557

                                                                                   

                                                                                                                                                               1 มิถุนายน 2556