ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖)
เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry)

        
ด้วยในปัจจุบันวิทยาการด้านการแพทย์ได้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย ทัศนมาตรศาสตร์อำนวยประโยชน์ให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้มีโอกาสรับการดูแลที่ถูกต้อง ในต่ประเทศได้มีการยอมรับและมีกฎหมายรับรองนักทัศนมาตรให้สามารถทำการประกอบโรคศิลปะได้ ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรับรองทัศนมาตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นว่าควรกำหนดให้มีการรับรองทัศนมาตรศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการรับบริการด้านสายตาที่มีมาตรฐาน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจมาตรา ๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงออกประกาศรับรองทัศนมาตรศาสตร์ โดยให้ยื่นคำขอหนังสืออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะ การออกหนังสืออนุญาต เงื่อนไขการประกอบโรคศิลปะและการควบคุมการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ดังนี้

ข้อ ๑  “ทัศนมาตร” หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของมนุษย์ ได้แก่ การวัด การวินิจฉัยความผิดปกติของการมองเห็นโดยใช้เครื่องมือที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และแก้ไขฟื้นฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยกรรมวิธีการใช้แว่นตา เลนส์สัมผัส และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา โดยไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของการหักเหของแสง และไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด และไม่รวมถึงการใช้เลเซอร์ชนิดต่าง ๆ ด้วย

ข้อ ๒  คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอหนังสืออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์คือ
          ๒.๑  เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
          ๒.๒  เป็นบุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะรับรอง
         ๒.๓  เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะประกาศกำหนด

ข้อ ๓  การขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด โดยยื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้มีระยะเวลาสองปี และสามารถต่ออายุได้คราวละไม่เกินสองปี

ข้อ ๔  บุคคลที่ได้รับหนังสืออนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์จะต้องทำการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา ๓๗ และต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๘ โดยอนุโลม และเป็นไปตามที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจะกำหนดในหนังสืออนุญาต

ข้อ ๕  ให้คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ ๖  หากมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้วินิจฉัย

ข้อ ๗  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๒๕ ง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖