กลุ่มเลนส์เฉพาะทาง Occupational lens

กลุ่มเลนส์เฉพาะทางหมายถึง เลนส์ที่ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง หรือระยะการใช้งานระยะใดระยะหนึ่ง เน้นให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการใช้งานนั้นๆ เป็นการเฉพาะ เช่น

1. Interview เป็นเลนส์ที่เน้นการใช้งานบนโต๊ะทำงาน งานเอกสาร การทำงานกับ notebook การสื่อสารกับคู่สนทนาและคนรอบข้าง

2. Varilux Computer เป็นเลนส์ที่เน้นการใช้งานบนโต๊ะทำงาน ร่วมกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC งานประขุม งาน presentation ที่

มีจอภาพ monitor เพราะให้ภาพที่ระยะกลางกว้างมาก สะดวกในการใช้งาน เช่น งานธนาคาร เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่ต้องการดูหน้าจอ PC พร้อมกันหลายๆ ตัว เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน เป็นต้น