ทัศนมาตรศาสตร์ : วิชาชีพทางด้านแว่นตาที่มีกฎหมายรองรับ

                                                                                                                                                              7 กรกฎาคม 2558
 
 ทัศนมาตรศาสตร์ หรือ Optometry ถือเป็นบริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้มีโอกาสรับการดูแลที่ถูกต้อง และให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการรับบริการด้านสายตาที่มีมาตรฐาน และให้ทัศนมาตรศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีในต่างประเทศมาช้านานได้มีกฎหมายรับรองนักทัศนมาตร ให้สามารถทำการประกอบโรคศิลปะได้

นักทัศนมาตร หรือ Optometrist เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านทัศนมาตรศาสตร์ (6ปี) หรือ Doctor of optometry program และได้รับหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ในการให้บริการตรวจ วัด วินิจฉัย และ แก้ไขผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาด้วยคอนแทคเลนส์ แว่นตา และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา