ทัศนมาตรศาสตร์ : วิชาชีพทางด้านแว่นตาที่มีกฎหมายรองรับ

                                                                        7 กรกฎาคม 2558
 
 ทัศนมาตรศาสตร์ หรือ Optometry ถือเป็นบริการทางการแพทย์ระดับ

ปฐมภูมิ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) ด้วย

วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้มีโอกาสรับ

การดูแลที่ถูกต้อง และให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการรับบริการด้านสาย

ตาที่มีมาตรฐาน และให้ทัศนมาตรศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีในต่าง

ประเทศมาช้านาน ได้มีกฎหมายรับรองนักทัศนมาตรให้สามารถทำการ

ประกอบโรคศิลปะได้ นักทัศนมาตร หรือ Optometrist เป็นบุคคลที่สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านทัศนมาตรศาสตร์ (6ปี) หรือ Doctor of

optometry program และได้รับหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบ

โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ในการให้การตรวจ วัด วินิจฉัย และ แก้ไขผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาด้วยคอนแทคเลนส์ แว่นตาและการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตา ถึงแม้ในปัจจุบันประกาศกระทรวงสาธารณะสุขฉบับนั้นจะผ่านมามากกว่า 10 ปี แต่นักทัศนมาตรทั้งประเทศยังคงมีไม่ถึงหนึ่งร้อยคน (กรกฎาคม 2558)