การหาค่าสายตาเอียงด้วยวิธี Jackson Cross Cylinder

                                                                          30 สิงหาคม 2558

เมื่อเราได้ค่าองศาเอียงและค่าสายตาเอียงจากวิธี clock dial chart เราอาจจะทำการหาค่าที่ละเอียดและถูกต้องมากขึ้นได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า Jackson cross cylinder หรือ JCC โดยใช้อุปกรณ์เป็นเลนส์เอียงคู่ที่มีค่าสายตา +/- 0.50 D หรือ +/- 0.25 D ที่ทำมุมกัน 90 องศา ในลักษณะคล้ายนำเลนส์เอียงสองชิ้นมาปะกบกัน โดยให้แกนองศาทำมุมกัน 90 องศา

วิธีการหาค่าองศาเอียงด้วย JCC

1.    ใส่แว่นทดลองพร้อมค่าสายตาที่หาได้จากวิธีเขียวแดง และ clock    dial chart หรือเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ

2.    ให้คนไข้มอง snellen chart ที่ขนาดอักษรใหญ่กว่า VA ที่ดีสุด 2    บรรทัด ที่ระยะ 6 เมตร

3.    ปิดตาซ้าย เปิดตาขวา

4.    วางแกนจับของอุปกรณ์ JCC ตามแนวขององศาเอียง (องศาเอียงจะอยู่กึ่งกลางขีดของ JCC)

5.    พลิก JCC ให้คนไข้เลือกตอบว่าภาพด้านไหนดีกว่า

6.    ภาพด้านที่ดีกว่าให้หมุนองศาเอียงบนแว่นทดลองไปตามทิศทางของขีดแดงที่ละ 5 องศา

7.    พลิก JCC แล้วทำตามข้อ 6 อีกครั้ง

8.    หยุด เมื่อคนไข้เห็นภาพทั้งสองด้านที่เท่ากัน

วิธีการหาค่าสายตาเอียงด้วย JCC

1.    ทำต่อจากข้อ 7 โดยวางให้ขีดบน JCC สีอะไรก็ได้ตรงกับองศาเอียงของค่าสายตา

2.    พลิก JCC เลือกภาพด้านที่ดีกว่าถ้าขีดแดงตรงกับแกนองศาเอียงให้เพิ่มค่าสายตาเอียงไป -0.25 D ถ้าขีดดำตรงกับองศาเอียง

       ให้ลดค่าสายตาเอียงลง -0.25 D

3.    พลิก JCC แล้วทำตามข้อ 2 อีกครั้ง

4.    หยุด เมื่อคนไข้เห็นภาพทั้งสองด้านที่เท่ากัน

5.    ทำการทดสอบเช่นเดียวกันกับตาข้างซ้าย

6.    บันทึกค่าของสายตาเอียงที่ได้