ความรู้เรื่องวัดสายตา

การตัดแว่นตา การวัดค่าสายตาให้ถูกต้องถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของแว่นตา การวัดสายตามีหลักใหญ่ๆ อยู่สองประเภท คือ objective

test และ subjective test ซึ่งมีข้อแตกต่างกันดังนี้

1. Objective test  การตรวจจะให้ผลโดยผู้ตรวจ

   ข้อดี: ผลการตรวจจะไม่มีผลทางจิตใจของผู้ถูกตรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง

   ข้อเสีย: ผลการตรวจจะขึ้นกับความสามารถของผู้ตรวจ ความแม่นยำของเครื่องมือวัดที่ใช้

2. Subjective test  การตรวจจะให้ผลโดยผู้ถูกตรวจ

   ข้อดี: ผลการตรวจที่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ถูกตรวจรับรู้จริง

   ข้อเสีย: ผลการตรวจจะเบี่ยงเบนตามพฤติกรรมของผู้ถูกตรวจได้

การตรวจวัดสายตาที่ดีจำเป็นต้องใช้ทั้งสองประเภทร่วมกัน เพื่อยืนยันผลและสอดคล้องกับการวินิจฉัยไว้ในเบื้องต้น ผู้ตรวจ

จำเป็นต้องเข้าใจในตัวแปรต่างๆ ที่จะมีผลต่อการตรวจวัดในแต่ละวิธี และจำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ดี การตรวจสายตาจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ตัวอย่างวิธีการตรวจแบบต่างๆ

Objective test

  - Autorefractometer

  - Retinoscopy

  - Keratometry

Subjective test

  - Duochrome or red-green test

  - Clock dial test

  - Jackson cross cylinder

  - Phoroptor