รับสอนการใช้ Retinoscope หาค่าสายตา

รับสอนการวัดหาค่าสายตาวิธี Retinoscopy

ภาคทฤษฎี (6 hrs.)
เริ่มต้นพื้นฐานทางแสงและเลนส์ที่เกี่ยวข้อง รีวิวการค่าสายตาแบบต่างๆ และ การทำ Transpositionเริ่มต้น Retinoscopy ด้วยวิวัฒนาการ แนวคิดและหลักการ Far point และ Conjugate foci รูปแบบแสงสะท้อน 3 Characteristics และ 4 Phenomenal และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้วัดหาค่าสายตาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ภาคปฏิบัติ (12 hrs.)
ฝึกฝนการใช้งาน Retinoscope กับตาเทียม ร่วมกับไม้สเกีย เลนส์ทดลอง และ Phoropter กับค่าสายตารูปแบบต่างๆ ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ เช่น Straddle technique, Enhancement, Estimation without lenses เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์ต่างๆ

Line/Tel: 081 633 7104