รับสอนการวัดหาค่าสายตาวิธี Phoropter

รับสอนการวัดหาค่าสายตาวิธี Phoropter

ทฤษฎี (6 hrs.)
เริ่มต้นด้วยทฤษฎีทางแสงและเลนส์ หลักการ Fogging ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตารูปแบบต่างๆ เช่น Red/Green, Fan chart, JCC, BCC etc. เรียนรู้วิธีการตรวจวัดด้วย Phoropter ทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล

ภาคปฏิบัติ (12 hrs.)
เน้นการหาค่าสายตาด้วย Phoropter ทุกขั้นตอนจนครบตามมาตรฐาน เริ่มต้นด้วยการหาค่า Best sphere ต่อด้วยวิธีหาค่าสายตาเอียงแบบ JCC และ/หรือ Clock chart และค่าสายตาแต่ละข้างแบบ MPMVA จากนั้นต่อด้วยการทำ Binocular balance เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ดวงตามีการใช้กำลังเพ่งอย่างสมดุล ตามด้วยการหาค่าสายตาแบบ Bino 20/20 และ ค่าสายตาที่ให้การมองเห็นที่ดีที่สุด Best visual acuity และ เพิ่มเติมขั้นตอนตรวจหาค่า Tentative addition ด้วยวิธี  BCC และ NRA/PRA  

Line/Tel: 081 633 7104